პროგრამირების შესწავლა PHP კურსი

PHP საბაზისო კურსი. ეს არის კურსი დამწყებთათვის.

სწავლება მოხდება ონლაინ Zoom - ის მეშვეობით. გაკვეთილის ხანგრძლივობა 1 საათი.

გაკვეთილის ღირებულება 30 ლარი.

გაკვეთილი კვირაში 2 - 3 ჯერ (მოსწავლის სურვილის მიხედვით).

სილაბუსი:

 • პირველი ნაბიჯები
  • შესავალი
  • ლოკალური გარემოს დაყენება და შესაფერისი პროგრამების ინსტალაცია
  • HTML - ის რენდერი PHP - ის გამოყენებით
  • დინამიური მონაცემების გამოყენება
  • კომენტარები PHP - ში
 • მონაცემთა ტიპები
  • ცვლადები
  • მათემატიკა
  • მასივები
  • ასოციაციური მასივები
 • კონტროლის სტრუქტურა
  • if / else
  • შედარება და ლოგიკური ოპერატორებ
  • Switch 
  • While loop - ი
  • For Loop - ი
  • Foreach Loop - ი
 • ფუნქციები
  • ფუნქციების განსაზღვრა
  • ფუნქციის პარამეტრები
  • ფუნქციიდან მნიშვნელობის დაბრუნება
  • გლობალური ცვლადები და სქოუფი
  • კონსტანტები
 • PHP  -  არსებული ფუნქციების ზოგადი მიმოხილვა
  • include / require
  • array_map
  • json_decode
  • json_encode
  • filter_var
  • count
  • substr
  • in_array
  • is_array
  • strlen
  • trim
  • mb_strimwidth
  • file_get_contents
  • file_put_contents
 • როგორ გამოვიყენოთ ფორმები
  • ფორმის შექმნა
  • ფორმის ატრიბუტები
  • ფორმის მონაცემთა ტიპები
  • ფორმის ვალიდაცია / მონაცემების შემოწმება
  • ფორმის მეთოდები (get, post)
  • ფაილების ატვირთვა
  • ფაილების ვალიდაცია
 • კომპოზერი
  • კომპოზერის დაყენება
  • კომპოზერის გაცნობა
  • ბიბლიოთეკების დაყენება კომპოზერით 
 • მონაცემთა ბაზა
  • მონაცემების ტიპები
  • JSON მონაცემები
  • PHPmyadmin - ის გაცნობა
  • SQL - ის გაცნობა
  • თეიბლების შექმნა და მონაცემების შეტანა
  • Login - გვერდის გაკეთება
  • მონაცემთა ბაზასთან დაკავშირება PHP - ის მეშვეობით
  • მონაცემების შეყვანა PHP - ის მეშვეობით
  • მონაცემების განახლება
  • მონაცემების წაშლა
  • დაწერილი კოდის რეფაქტორინგი, მოდულარულ ფაილებად დაყოფა
 • უსაფრთხოება PHP - ში
  • SQL ინექცია - როგორ ავიცილოთ თავიდან
  • პაროლის დაშიფვრა
 • PHP - ი და ვები
  • HTTP Requests - ბის გაცნობა
  • GET მეთოდის გამოყენება
  • POST მეთოდის გამოყენება
  • Cookies - ის შესახებ
  • Cookies - ის პარამეტრები
  • Cookies - ის წაკითხვა
  • სესიების გამოყენება
 • ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება PHP - ში
  • რა არის კლასები და ობიექტები შესავალი
  • რა არის კლასები და როგორ განვსაზღვროთ ისინი PHP-ში
  • რა არის კლასის მეთოდები და როგორ შევქმნათ ისინი
  • როგორ გამოვიძახოთ და გავუშვათ კლასი
  • კლასის მემკვიდრეობა
  • კონსტრუქტორები
  • მონაცემთა წვდომა
  • სტატიკური კლასი
  • ცვლადები OOP - ში
 • ფაილებთან მუშაობა
  • ფაილის შექმნა
  • ფაილის წაშლა
  • ფაილში მონაცემების შეყვანა
  • ფაილის კოპირაბა და გადატანა
 • ბლოგინგ მართვის სისტემის შემუშავება
  • დიზაინის გაკეთება
  • მონაცემთა ბაზის გამზადება
  • მონაცემთა ბაზასთან მომუშავე კლასის გაკეთება
  • Login და Registration - გვერდების გაკეთება
  • მომხმარებლების შესვლა სისტემაში
  • სტატიების დამატება მონაცემთა ბაზაში
  • რედაქტორის დაყენება
  • სტატიების რედაქტირება
  • სტატიების წაშლა
  • სტატიების სრული სიის ჩვენება
  • სტატიების მიბმა შესაბამის კატეგორიებთან